Psychotherapy & Movement

Specialists in Mental Health Care

Psychotherapy & Movement

Psychotherapy & Movement is een praktijk gevestigd in Amsterdam die specialistische zorg levert binnen de Specialistische GGZ. Psychotherapy & Movement bevordert de gezondheid van cliënten met psychische klachten en stoornissen. Het bevorderen van de psychische gezondheid doen we door diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek en het uitdragen van kennis. Psychotherapy & Movement onderzoekt en behandelt een zeer brede groep (6 – 100 jaar). Met name is Psychotherapy & Movement gespecialiseerd in het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen en complex PTSS (trauma).

Bekijk hier onze folder

Psychotherapy & Movement loopt voorop in onderzoek en kennis. Al onze (psycho)therapeuten zijn universitair gediplomeerd gedragswetenschappers en medici en beschikken daarnaast over uiteenlopende subspecialisaties waaronder Klinische psychologie, Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Imaginaire Exposure en Schematherapie. Hierdoor zijn wij gespecialiseerd in de behandeling van complexe posttraumatische stressstoornis en persoonlijkheidsstoornissen.

LVVP psychotherapie

P&M is gecertificeerd lid van de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten). P&M is LVVP gevisiteerd, dat wil zeggen dat de praktijk voldoet aan de LVVP kwaliteitscriteria, waarin alle wet- en regelgeving is vervat die van belang is voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk. Daarnaast zijn wij ook lid van Vereniging EMDR Nederland (VEN).

psychotherapie rom portal amsterdam

P&M en de Routine Outcome Monitoring (ROM)
Psychotherapy & Movement past binnen een behandeling de ROM toe.
Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt toegepast in de therapeutische behandeling en gaat over de effectiviteit van de behandeling. ROM heeft vijf kernfuncties: behandelen, begeleiden, leren, verantwoorden en onderzoeken.
De effectiviteit van de behandeling wordt gemeten op basis van de ernst van de problematiek (het klachtenverloop), het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van cliënten.
Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij cliënten, en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die ten minste aan het begin en aan het einde van een behandeling worden afgenomen en periodiek bij langdurende zorg. Aan de hand van de metingen kan de behandelaar de therapie tussentijds bijsturen.

Volg ons op LinkedIn:

Start van P&M

Psychotherapie kantoor

Drs. Paula de Jong is klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en onderzoeker, docent en supervisor en drs. Mellony van Hemert is psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut ®, schematherapeut, relatie en gezinstherapeut en promovenda.

Drs. Paula de Jong & drs. Mellony van Hemert richtten P&M op in Amsterdam in het jaar 2013.

P&M is ontstaan uit de innerlijke drijf om de waardevolle jarenlange ervaringen vanuit de groepspraktijk van Paula namelijk “de Jong & Partners” en de ervaringen die Mellony bij GGZ Nu Anders heeft opgedaan samen te smelten in een nieuwe instelling Psychotherapy & Movement. Bij Psychotherapy & Movement staat de klant centraal en zijn de doelen van onze cliënten ons uitgangspunt.

Mellony & Paula werkten allebei als zelfstandig behandelaar voordat ze samen P&M oprichtten. Ze wilden een plek creëren die je je eigen familie en vrienden met psychische en psychiatrische klachten zou aanbevelen.

Een plek waar het vertrouwd is en waar de behandelaar echt betrokken is. Oftewel, een vertrouwde omgeving waarin het gemakkelijk is om een vaak moeilijk verhaal te vertellen.

Behandelaars

Het behandelteam van Psychotherapy & Movement bestaat in totaal uit 4 personen. Hiervan zijn er op dit moment 3 als behandelaar werkzaam en 1 als parttime onderzoeker verbonden aan Psychotherapy & Movement. De 3 behandelaren zijn klinisch psycholoog drs. Paula de Jong, drs. Mellony van Hemert en drs. Luciano Zoon. Per 1 september 2016 is drs. Joeri Zoon binnen onze praktijk enkel nog actief als parttime onderzoeker.

Wie wij behandelen

Psychotherapie

Wij bieden behandeling aan kinderen en volwassenen met psychische stoornissen waaronder:

 • Posttraumatische stressstoornis (enkelvoudig en meervoudig trauma)
 • Angststoornissen
 • Stemmingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Complexe relatie- of gezinsproblemen
 • AD(H)D
 • Psychosomatische stoornissen
 • Autisme- en autismespectrumstoornissen
 • Eetstoornissen
 • Verslavingsproblemen
 • Seksuele stoornissen
 • Traumagerelateerde problemen
 • Gedragsstoornissen

Mochten wij inschatten dat u intensievere (dag)behandeling nodig heeft dan kunnen wij u doorverwijzen naar een hiervoor geschikte instelling.

Cliënten die een langdurig stabilisatietraject nodig hebben of wenselijk achten alvorens PTSS behandeling gestart kan worden gericht op traumaverwerking, kunnen tot onze spijt niet bij Psychotherapy & Movement in behandeling komen.

Psychotherapy & Movement biedt ambulante behandelingen binnen de specialistische GGZ die maximaal één tot anderhalf jaar duren met een maximale intensiteit van 1 x per week. Intensieve schematherapie waarbij clienten in deeltijd zouden moeten worden behandeld kunnen helaas ook niet bij Psychotherapy & Movement in behandeling komen.

Onze werkwijze

Wachtkamer psychotherapie

De psychotherapie behandelvormen van P&M

Wij zetten diverse behandelvormen in om onze cliënten weer zo goed mogelijk op weg te helpen.

Voorafgaand aan het starten met behandeling vindt een intakegesprek plaats. Vervolgens verrichten wij meestal een psychologisch onderzoek.
Na het psychologisch onderzoek zal in een adviesgesprek -in overleg met de cliënt- worden besproken welke behandelvorm het meest geschikt is.

Behandelvormen die wij uitvoeren zijn:

 • Algemene psychotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie (waaronder imaginaire exposure en rescripting)
 • EMDR
 • Schematherapie
 • Relatie en gezinstherapie bij onderliggende psychische problematiek

Systeembehandeling

In bepaalde gevallen is systeembehandeling geïndiceerd. Systemisch werken houdt in dat we er vanuit gaan dat de klachten van de cliënten invloed hebben op hun omgeving: familie, gezin, partner, werk, vrienden enzovoort. Daarnaast gaan we ervan uit dat mensen in de omgeving een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan herstel of vermindering van de psychische klachten en aan hun maatschappelijke rehabilitatie.

OPROEP: Wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van meervoudig en herhaald seksueel & fysiek misbruik in de jeugd

Bent u in uw jeugd (langdurig) seksueel en /of fysiek misbruikt en kampt u met de volgende klachten: herbelevingen, nachtmerries, moeite met inslapen of doorslapen, prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen, moeite met concentreren, overmatige waakzaamheid, overdreven schrikreacties?

Meldt u zich dan aan voor ons wetenschappelijk onderzoek en help de behandeling van slachtoffers die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn te verbeteren. Wij willen met dit onderzoek onderzoeken of slachtoffers die in hun jeugd seksueel of fysiek misbruikt zijn kunnen profiteren van een behandeling gericht op verwerking.

Binnen de wetenschap bestaan 2 onderzoeksstromingen . Eén stroming benadrukt dat er bij mensen, die in hun jeugd veelvuldig misbruikt zijn, eerst een op stabilisatie gerichte behandeling plaats moet vinden alvorens je de traumatische gebeurtenissen kan gaan verwerken . Daarnaast is er een stroming die van mening is dat verwerking direct kan plaatsvinden middels bewezen effectieve behandelingen, zoals Imaginaire Exposure, EMDR of Imaginaire Rescripting. In dit onderzoek hebben we ervoor gekozen om Imaginaire Exposure te vergelijken met Imaginaire Rescripting. Het onderzoek is op 20 augustus 2014 goedgekeurd door de METC (Medisch Ethische Toetsings Commissie).

Twee promovendi te weten drs. Paula de Jong & drs. Mellony van Hemert zijn als onderzoekers verbonden aan deze studie. Als u meer wilt weten over het onderzoek kunt u terecht bij uw huisarts voor een verwijzing naar de specialistische GGZ. Als u zich als nieuwe cliënt wil aanmelden bij P&M voor dit onderzoek en behandeling kunt u mailen naar info@psychotherapymovement.nl

Praktische informatie

Voordeur psychotherapie

Vergoeding basisverzekering:

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door de zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Met ingang van 2016/2017 stelt de zorgverzekeraar daar de volgende eisen aan:
• Op de verwijsbrief moet de volgende specificatie vermeld zijn: Basis of Specialistische GGZ en (vermoeden van) DSM IV diagnose.
• De verwijsbrief moet bij de eerste aanmelding gemaild worden aan ons en indien mogelijk ook meegenomen worden tijdens het intakegesprek.
• De verwijsbrief moet voorzien zijn van stempel & handtekening van uw huisarts.

Let u daar alstublieft op, de zorgverzekeraar is streng.

Wachtlijst psychische hulp kan gevaarlijk zijn voor patiënt

Psychotherapy & Movement betreurt de zorgplafonds die zorgverzekeraars hanteren. Door deze plafonds kan Psychotherapy & Movement helaas niet alle cliënten aannemen die zij zouden willen. Wanneer de zorgplafonds bereikt zijn, hanteren wij tot onze spijt een stop.

http://www.ad.nl/gezond/wachtlijst-psychische-hulp-kan-gevaarlijk-zijn-voor-patient~a2d6f197/

Voorrang voor cliënten die verzekerd zijn bij onderstaande zorgverzekeraars in 2017:

Psychotherapy & Movement heeft zeer goede ervaringen en ruime contracten met de volgende zorgverzekeraars:

1) De Friesland Zorgverzekeraar
2) Multizorg
3) DSW

Cliënten die verzekerd zijn bij De Friesland, Multizorg of DSW kunnen zich zonder wachttijd aanmelden bij Psychotherapy & Movement. Dit heeft te maken met een grotere contractruimte met deze 3 zorgverzekeraars.

Helaas heeft Psychotherapy & Movement voor 2017 een zeer beperkte ruimte voor cliënten die bij Menzis & VGZ verzekerd zijn. Hierdoor nemen wij slechts zeer beperkt cliënten aan van Menzis & VGZ. Wij betreuren deze gang van zaken en adviseren cliënten die bij Menzis & VGZ verzekerd zijn en bij Psychotherapy & Movement behandeld
willen worden om in het nieuwe verzekeringsjaar een andere zorgverzekering te overwegen. Psychotherapy & Movement heeft getracht meer contractruimte te verkrijgen, helaas is dit voor beide verzekeraars geweigerd.
Het contract dat Menzis aanbood hebben we vanwege het minimale bedrag geweigerd! Cliënten met een restitutie polis kunnen wel zelf de rekening indienen.

Overzicht zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekering/vergoedingen psychotherapie bij Psychotherapy & Movement

De vergoedingen voor behandeling bij Psychotherapy & Movement zijn op 3 manieren mogelijk. U zult uiteraard geen verschil ervaren in de wijze van behandeling afhankelijk van de manier waarop de vergoeding verloopt.

Mogelijkheid 1: Vergoeding via de zorgverzekeraar die een contract heeft afgesloten met Psychotherapy & Movement.

Onze praktijk heeft zgn. ‘eigen contracten’ met alle zorgverzekeraars behalve CZ (en gelieerde verzekeraars: Delta Lloyd, OHRA, Lancyr). Indien u verzekerd bent bij CZ kunt u zich aanmelden via een van de onderstaande overige mogelijkheden
(mogelijkheid 2 of 3).
Psychotherapie wordt voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering; wel dient u rekening te houden met het wettelijk eigen risico.
U meldt zich aan door een mail te sturen naar info@psychotherapymovement.nl met de reden van aanmelding en de verwijsbrief voor specialistische of basis GGZ.

NB. Tot onze spijt kunnen wij cliënten die verzekerd zijn bij Menzis/Anderzorg/Azivo veelal niet binnen onze eigen contractruimte zien, vanwege een slechts zeer beperkte contractruimte. Dit vinden wij spijtig omdat wij ons realiseren hoe belangrijk het is dat cliënten zelf kunnen kiezen bij welke praktijk zij behandeling (willen) volgen. Helaas betekent uw vrije keus niet altijd uw keus, omdat door de beperkte contractruimte wij cliënten soms moeten weigeren, namelijk wanneer de contractruimte zijn plafond heeft bereikt. Indien u zich niet via ‘mogelijkheid 1’ kunt aanmelden om deze reden, is dat vaak wel nog mogelijk bij aanmelding via 1nP (zie mogelijkheid 2).
Wij adviseren u voor meer duidelijkheid hierover contact op te nemen met Afdeling Zorgbemiddeling van Menzis, telefoonnummer: 088-2224242.

Mogelijkheid 2: Vergoeding via de zorgverzekeraar die een contract heeft met 1nP (1e netwerk voor vrijgevestigde professionals in de GGZ).

Psychotherapy & Movement is aangesloten bij 1nP. Wij behandelen cliënten zowel via eigen contracten (zie bovenstaand) als via 1nP. 1nP is een onderdeel van Parnassia. 1nP heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Psychotherapie wordt voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering; wel dient u rekening te houden met het wettelijk eigen risico.
Indien u zich op deze manier wilt aanmelden verzoeken wij u eerst een email te sturen naar info@psychotherapymovement.nl met de reden van aanmelding. Wij zullen dan de instructies geven welke manier van aanmelden het beste past bij uw situatie.

Indien u van ons de instructies krijgt om aan te melden via 1nP, volgt u dan onderstaande stappen.

Aanmelden via 1nP gaat als volgt:
1. Kies www.1np.nl
2. Kies ‘vind een behandelaar’
3. Zoek op naam / postcode van de professional – Kies: ‘BGGZ’ of ‘SGGZ’ en Typ: ‘de Jong’ en ‘1018EV’
4. Kies Mw. de Jong, Paula (hoofdbehandelaar)
5. Kies ‘inschrijven’
6. Vul de gegevens in
7. U ontvangt via de mail een link, waarmee u het wachtwoord moet wijzigen (de link aub direct gebruiken)
8. Vervolgens kunt u zich in een extra beveiligde omgeving verder aanmelden
9. Via 1nP kunt u dan het aanmeldformulier invullen en de verwijsbrief bijvoegen
Belangrijk: voor vragen kunt u in eerste instantie het secretariaat van 1nP bellen via 0900-5553000 (of evt contact opnemen met ons).

Mogelijkheid 3: Sessies zelf betalen en later declareren bij uw zorgverzekeraar.

In Nederland geldt dat u het recht heeft op een vrije keuze voor uw therapeut. Wij zijn van mening dat het belangrijk is om een goede therapeutische relatie te kunnen opbouwen met de therapeut van uw keuze op een locatie van uw keuze, gezien dit meestal zal leiden tot een meer efficiënte behandeling en sneller herstel. Indien u onze mening deelt dat deze keuzevrijheid van groot belang is, dan adviseren wij u ten zeerste om een restitutiepolis af te sluiten.

Als u een naturapolis afsluit is het risico dat u niet bij de behandelaar van uw keuze therapie kunt krijgen groot; wij raden het dus af om een naturapolis te nemen als u interesse hebt in kleinere, meer gespecialiseerde praktijken als Psychotherapy & Movement.

Met een restitutiepolis kunt u ervoor kiezen om op korte termijn in een kleine vertrouwde setting bij Psychotherapy & Movement gespecialiseerde behandeling te krijgen voor uw psychische klachten. De factuur van de behandeling kunt u vervolgens zelf declareren bij de zorgverzekeraar. Het kan voorkomen dat uw zorgverzekeraar de behandeling via deze weg niet voor 100% vergoed. Daarom raden wij u aan om hierover vooraf met uw zorgverzekeraar contact op te nemen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Uw behandeling zelf betalen:

Coaching / psychotherapie / schematherapie/ EMDR:
Sommige cliënten kiezen ervoor om hun behandeling bij hun behandelaar zelf te betalen. De reden hiervoor kan divers zijn. Sommige cliënten willen niet dat hun DSM IV diagnose ‘bekend’ wordt bij de zorgverzekeraar en/of huisarts of willen niet dat hun gegevens worden opgenomen in het electronisch patiënten dossier. Deze groep cliënten kiest er vaak voor om hun behandeling zelf te betalen omwille van de ultieme privacy.

De kosten wanneer u uw behandeling zelf betaald bij P&M zijn: 120 euro per 60 minuten of 90 euro per 45 minuten. Deze kosten zijn aftrekbaar.

RESTITUTIE POLIS:
Het kiezen van een ‘goede’ zorgverzekering is belangrijk. Als u zelf wilt kiezen wie uw behandelaar is dan is de restitutiepolis uw keuze.

Bij een basisverzekering kunt u kiezen tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Het belangrijkste verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis is dat u met een restitutiepolis zelf uw zorgverlener mag kiezen. Het maakt niet uit of deze zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar of niet: de behandeling wordt in principe volledig vergoed. Dit is zeker van belang als u weleens naar kleinere, meer gespecialiseerde instellingen wilt zoals Psychotherapy & Movement.

Vanaf 2016 is het mogelijk dat er helemaal geen vergoeding meer is als u met een naturapolis naar een behandelaar gaat zonder contract. Ook beperken zorgverzekeraars steeds meer hun contracten met behandelaren, waardoor het moeilijker wordt een geschikte behandelaar met een contract te vinden.

Kosten voor cliënten tot 18 jaar

Voor de behandeling van een kind onder de 18 jaar zijn worden alle kosten vergoed door de zorgverzekeraar; zij betalen geen eigen risico of eigen bijdrage. De basisverzekering vergoedt de kosten voor de behandeling volledig. Wel geldt de regeling bij het niet nakomen of te laat afzeggen van een afspraak, dan zijn wij genoodzaakt € 75,- in rekening te brengen.

Geen kosten voor familieleden en direct betrokkenen

Bij P&M vragen wij uw familieleden of direct betrokkenen om u te ondersteunen tijdens de gesprekken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Hun eigen risico wordt niet aangesproken en zij hebben ook geen verwijskaart nodig.  Wel schrijven we uw familieleden of andere betrokkenen in als participant. Wij zijn namelijk verplicht om iedere aanwezige tijdens een behandeling te registreren.

Blijkt dat het meegekomen familielid zelf ook een hulpvraag heeft? Dan kan hij of zo ook in behandeling komen. Uiteraard gebeurt dit nooit zomaar, maar altijd in overleg. Uw familielid vraagt dan een verwijsbrief aan en wordt zelf cliënt van P&M.

Factuur

P&M brengt de kosten van uw behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar. Dit doen wij na afloop van uw behandeling of na het verlengen van uw behandeling.

Zelf betalende cliënten voor relatie en gezinstherapie

Relatie en gezinstherapie wordt helaas niet vergoed vanuit uw zorgverzekering. Voor cliënten die samen met hun partner in relatie of gezinstherapie willen komen bij Psychotherapy & Movement rekenen wij een uurtarief van € 120. De relatietherapie wordt door 2 ervaren gezinstherapeuten gegeven.

Januari 2017

Momenteel en in de komende maanden wordt bij Psychotherapy & Movement geen schematherapie aangeboden. Indien u op zoek bent naar een schematherapeut kunt u via www.schematherapie.nl een geschikte behandelaar bij u in de buurt vinden.

Derde landelijke Congres

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering:
diagnostiek en behandeling van psychische
gevolgen in de volwassenheid
Donderdag 8 oktober 2015
Congres en meeting center ‘Eenhoorn’ te Amersfoort

Imaginair exposure en Imaginair rescripting in de behandeling van PTSS ten gevolge van meervoudig en herhaald seksueel en fysiek misbruik in de jeugd.

Meer informatie

1np psychotherapie

Stichting 1nP is een landelijk netwerk van bijna 600 vrijgevestigde professionals in de geestelijke gezondheidszorg. De therapeuten van Psychotherapy & Movement zijn verbonden aan Stichting 1nP.

Psychotherapy & Movement heeft zich aangesloten bij 1 NP vanwege de mogelijkheid om in intervisieverband collegiaal overleg te hebben. Daarnaast spreekt het ons aan dat er een kritische toetsing van de indicatiestelling plaatsvindt en wij als praktijk vanwege een beperkte contractruimte meerdere cliënten kunnen behandelen.

Wij behandelen zowel cliënten die zich aanmelden via 1nP als cliënten die zich direct bij Psychotherapy & Movement aanmelden. Op het moment dat u een email heeft verzonden met verwijsbrief en verzoek tot aanmelding, mailen wij u terug met instructies via welke weg u zich kunt aanmelden.

Meer informatie over 1nP vindt u op www.1np.nl.

Aanmelden via 1nP gaat als volgt:
1. Ga naar www.1np.nl
2. Kies ‘vind een behandelaar’
3. Zoek op naam / postcode van de professional – Kies: ‘BGGZ’ of ‘SGGZ’ en Typ: ‘de Jong’ en ‘1018EV’
4. Kies Mw. de Jong, Paula (hoofdbehandelaar)
5. Kies ‘inschrijven’
6. Vul de gegevens in
7. U ontvangt via de mail een link, waarmee u het wachtwoord moet wijzigen (de link a.u.b. direct gebruiken)
8. Vervolgens kunt u zich in een extra beveiligde omgeving verder aanmelden
9. Via 1nP kunt u dan het aanmeldformulier invullen en de verwijsbrief bijvoegen

Belangrijk: voor vragen kunt u in eerste instantie het secretariaat van 1nP bellen via 0900-5553000 (of evt contact opnemen met ons).

Vergoeding voor psychotherapie.
Voor de meeste behandelingen in de geneeskundige GGZ is de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet van toepassing. Hiervoor dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief van de huisarts. Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt in 2016 385 euro.

Psychotherapy & Movement heeft contracten met alle zorgverzekeraars behalve met de zorgverzekeraars die vallen onder het zorgconcern CZ (CZ, CZdirect.nl, Ohra, Delta Lloyd).

Cliënten die verzekerd zijn bij CZ met een naturapolis kunnen zich enkel aanmelden via 1nP. Bij een CZ (pure) restitutiepolis is vergoeding bij aanmelding via P&M wel mogelijk door de rekening in eerste instantie zelf te betalen en de factuur daarna in te dienen bij de zorgverzekeraar. Indien u informatie wenst over de hoogte van de vergoeding in dit geval, raden wij u contact op te nemen met CZ.

Niet verzekerde psychologische zorg.
Bepaalde diagnosen vallen onder niet-verzekerde zorg. Een voorbeeld hiervan is de diagnose aanpassingsstoornis. Psychotherapy & Movement biedt geen behandeling aan voor diagnosen die onder niet verzekerde zorg vallen.

Tarief zelfbetalers.
Voor cliënten die hun behandeling zelf wensen te betalen (buiten de zorgverzekeraar om) hanteert Psychotherapy&Movement een tarief van 125 euro per 60 minuten.

Kosten bij niet verschijnen zonder af te melden (NO SHOW).

Indien u onverhoopt niet bij de sessie verschijnt en niet 24 uur van te voren heeft afgemeld dan dient u de kosten voor de sessie zelf te betalen. Het tarief voor ‘No Show’ bedraagt 75 euro.

Wachttijden.
Therapie voor PTSS in het kader van onderzoek: 2 weken
Therapie voor PTSS: 2-4 weken
Therapie voor overige As 1 stoornissen waarvoor kortdurende behandeling is geïndiceerd: 2-4 weken
(Schema)therapie voor persoonlijkheidsstoornissen: 2-4 maanden

Intake.
Bij Psychotherapy & Movement ontvangt u bij het verzoek tot aanmelding een aanmeldingsformulier met intakevragenlijst. Het aanmeldingsformulier is bedoeld voor uw personalia. De intakevragenlijst bevat vragen over de reden van aanmelding, welke eerdere behandelingen u evt. heeft gehad en vragen over uw leefsituatie in het verleden en het heden.
Vervolgens wordt u uitgenodigd voor het intakegesprek waarin kennis wordt gemaakt, uitleg wordt gegeven over de praktijk en een eerste inventarisatie plaatsvindt van de psychologische klachten. Bij de intake wordt tevens bepaald of, en zo ja welke psychodiagnostische onderzoeken zullen worden uitgevoerd.
Na het intakegesprek volgen 1 of 2 afspraken voor het psychodiagnostisch onderzoek waarbij aan de hand van diagnostische interviews en zelfinvul-vragenlijsten wordt onderzocht hoe het psychische probleem het best geclassificeerd kan worden. Vervolgens wordt deze informatie verwerkt in een verslag en zal een behandeladvies worden geformuleerd. In de volgende afspraak, het adviesgesprek, wordt het behandeladvies met cliënt besproken en wordt rekening gehouden met de specifieke wensen van de cliënt. Indien de geadviseerde behandeling akkoord wordt bevonden zal in overleg met de cliënt een behandelplan worden opgesteld, waarin duidelijke behandeldoelen worden geformuleerd.

Kwaliteitsregister GGZ van Psychotherapy & Movement
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle GGZ aanbieders in de Zorgverzekeringswet verplicht om een zogenoemd kwaliteitsstatuut te hebben. De verplichting geldt zowel voor vrijgevestigde aanbieders, zoals Psychotherapy & Movement, als voor instellingen. Het kwaliteitsregister GGZ is van kracht per 1 januari 2017 en verplicht voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop een praktijk in de GGZ de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Het kwaliteitsstatuut van Psychotherapy & Movement is officieel goedgekeurd en gaat van kracht op 1 januari 2017. Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Psychotherapy & Movement wordt op 31 december 2016 doorgegeven aan Zorginstituut Nederland (ZiNL). ZiNl publiceert een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen met een goedgekeurd statuut. Het kwaliteitsregister van Psychotherapy & Movement is ter inzage op ons kantoor aanwezig.

rino groep

Erkende opleidingspraktijk

Psychotherapy & Movement is vanaf 1 januari 2017 een erkende GZ opleidingspraktijk gevisiteerd door de RINO groep (Utrecht). NZA nummer: 450- 4116
De GZ opleiding duurt twee jaar bij een fulltime arbeidsleerovereenkomst waarbij door de opleideling daarnaast één dag theoretisch onderwijs per week wordt gevolgd.

vog

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG):
Alle behandelaren van Psychotherapy & Movement beschikken over een geheimhoudingsplicht en een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze verklaring wordt om de drie jaar vernieuwd.

verklaring omtrent gedrag

Gedragsverklaring aanbesteden (GVA):
Psychotherapy & Movement beschikt als vrijgevestigde praktijk over een Gedragsverklaring Aanbesteden.

Wat is een Gedragsverklaring Aanbesteden?
Een Gedragsverklaring Aanbesteden wordt afgegeven door Justis wanneer uit onderzoek is gebleken dat er geen bezwaren zijn dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon zich inschrijft op een overheidsopdracht.

Justis de instantie die bevoegd is om de gedragsverklaring aanbesteden af
te geven raadpleegt daartoe het Justitieel Documentatie Systeem en gaat na of sprake is van relevante beschikkingen van de Autoriteit Consument en Markt of de Europese Commissie.

Klachten

Voor klachten kunt u terecht bij Drs. P.M de Jong; paula@psychotherapymovement.nl.

Contact

Aanmelden bij P&M

Indien u zich wilt aanmelden voor een intakegesprek bij Psychotherapy & Movement verzoeken wij u een email te sturen inclusief de reden van aanmelding naar luciano@psychotherapymovement.nl.

In antwoord op uw mail informeren wij u over de actuele wachttijd.
Momenteel geldt er een wachttijd voor cliënten die niet in aanmerking komen voor het onderzoek naar PTSS.

Aanmelden voor intakegesprek in het kader van het PTSS onderzoek

Als uw eerdere behandelaar heeft vastgesteld dat er mogelijk sprake is van posttraumatische stressstoornis (PTSS), en u wenst deel te nemen aan ons onderzoek naar de behandeling van PTSS, dan geldt er geen wachttijd. Klik hier voor meer in informatie over het onderzoek.

Herkent u zich na het lezen van de deze informatie in de beschreven klachten? En bent u geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek waarbij zonder wachttijd het intakegesprek bij P&M kan plaatsvinden?

Dan vragen wij u een email te sturen voorzien van de volgende 2 bijlagen:

1. Een scan van de verwijsbrief voorzien van de tekst “verwijzing voor specialistische GGZ”.
Mocht uw huisarts twijfelen of de verwijsbrief voldoet aan de gestelde eisen, kunt u de verwijsbrief hier bijgevoegd ook uitprinten en door uw huisarts laten invullen. U weet dan zeker dat u qua wettelijke vereiste over de juiste verwijsbrief beschikt.

Verwijsbrief P&M

2. Ingevuld aanmeldingsformulier voor P&M (wat u hieronder kunt downloaden)

Aanmeldingsformulier P&M

U wordt dan op korte termijn uitgenodigd voor het intakegesprek.

Hoe snel kunt u bij ons terecht?

Als wij de email met de verwijsbrief en het aanmeldingsformulier hebben ontvangen informeren wij u over de actuele wachttijd.

Als uw huisarts of eerdere psychotherapeut/psychiater heeft vastgesteld dat er (mogelijk) sprake is van posttraumatische stressstoornis (PTSS), en u wenst deel te nemen aan ons onderzoek naar de behandeling van PTSS, dan geldt er geen wachttijd. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

Overige vragen

Voor vragen kunt u een mail sturen naar info@psychotherapymovement.nl of u kunt uw vraag hier invullen in onderstaand formulier.

Alle velden met * zijn verplicht

Telefonische bereikbaarheid van Psychotherapy & Movement

Bij vragen verzoeken wij u deze per email of bovenstaand formulier te stellen. Indien u dat wenst kunt u telefonisch contact opnemen op 020-5285231. Op dit nummer zijn wij tevens bereikbaar voor intercollegiaal overleg.
P&M is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00u.

P&M heeft geen 24-uurs bereikbaarheid; tevens is onze praktijk niet ingesteld op de behandeling van spoedgevallen. In geval van spoed raden wij aan contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost, tenzij u met uw behandelaar andere afspraken hebt gemaakt.
Hulp bij crisis

Openingstijden

P&M is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00u tot 18:00.

Een afspraak afzeggen

Op werkdagen kunt u tot 24 uur van tevoren kosteloos uw afspraak afzeggen of verzetten. Belt u de afspraak niet of korter dan 24 uur van tevoren af, ongeacht de reden, dan zijn wij genoodzaakt € 65,- in rekening te brengen.